15 april 2011

Les Cavaliers Wassan'gari

La fête de la « Gaani »

La fête de la « Gaani » est une fête traditionnelle béninoise, qui se déroule normalement à Nikki, au nord du pays.

La « fête du trône et du souvenir » rappelle la fuite du peuple Wassangari devant la violence des fondamentalistes musulmans qui voulaient les convertir à l’islam à coup d’épée et de lance. Littéralement le mot signifie se cacher, se blottir contre quelque chose en attendant de trouver un abri sûr.

Actuellement elle est devenue une fête identitaire qui rassemble non seulement des peuples ayant une même expression culturelle et linguistique mais ayant un destin commun. Bien que le mot Gaani existe chez les peuples Dendi, il n’a pas la même valeur ni la même portée historique et culturelle chez les deux peuples. Ainsi, si pour les Dendi, « Gaani » signifie « danser », il est évident que la fuite des Wassangari est bien loin d’être pour les Baatombu – comme on les appelle - une simple « danse » plutôt que la recherche d’un « abri » pour sauver son âme.

La Gaani demeure une fête importante pour les Bariba, célébrée chaque année en souvenir de l’évènement fondateur.

Aujourd’hui on fête la « Gaani » un peu partout où les Bariba se sont installés et comme il y en a aussi à Tanguiéta, nous avons eu le privilège – le 9 avril - de participer à cette fête. Caractéristique pour la « Gaani » ce sont les cavaliers et leurs chevaux, la course et la danse des chevaux, mais aussi des chants traditionnels et les tambours, surtout les tambours parlants.

Het “Gaani”-feest

Het “Gaani”-feest is een traditioneel feest van Benin, dat normaal gezien in Nikki, in het noorden van het land gevierd wordt.

“Het feest van de troon en de herinnering” herhaalt de vlucht van de Wassangari voor het geweld van de fundamentalistische moslims, die hen met geweld wilden bekeren tot de islam. Letterlijk betekent “Gaani” zich verbergen, zoeken naar een veilig onderkomen.

Momenteel is het een feest geworden dat niet alleen volkeren bijeenbrengt die dezelfde culturele en taalkundige achtergrond hebben, maar die een gemeenschappelijk lot delen. Hoewel het woord “Gaani” ook bij de Dendi bestaat, heeft het niet dezelfde waarde noch dezelfde historische en culturele reikwijdte bij beide volkeren. Wanneer voor de Dendi, “Gaani” dansen betekent, is het duidelijk dat de vlucht van de Wassangari het veruit is voor de Baatombu is - zoals men ze ook wel noemt - en eerder het zoeken van “een schuilplaats” om zijn ziel te redden.

“Gaani” blijft een jaarlijks feest voor de Bariba, die de gebeurtenissen wil bewaren.

Vandaag viert men “Gaani” een beetje overal waar Bariba zich gevestigd hebben, zo ook in Tanguieta, waar we het voorrecht hadden - op 9 april - om aan dit feest deel te nemen. Kenmerkend voor de “Gaani” zijn de ruiters en hun paarden, paardenrennen en het dans van de paarden, maar ook van traditioneel gezang… en de trommels, vooral de sprekende trommels.

The feast of the "Gaani"

The feast of the "Gaani" is a Beninese traditional festival, normally held in Nikki, North of the country. 
 
The "feast of the throne and remembrance" recalls the flight of the Wassangari people before the violence of fundamentalist Muslims who wanted to convert them to Islam using sword and lance. Literally the word means to hide, snuggle something until safe shelter.
 
Currently it has become an identity day that brings together not only people with same cultural and linguistic expression but with a common destiny. Although the word “Gaani” exists among the Dendi people, it does not have the same value or the same historical and cultural significance among the two peoples. Thus, if for the Dendi, "gaani" means "dance", it is clear that the flight of the Wassangari is far for the Baatombu - as they are known - a simple "dance" instead of searching for a "shelter" to save their soul. 
 
Gaani remains an important Festival for the Bariba, celebrated every year in memory of the founder event.
 
Today the "Gaani" is celebrated everywhere the Bariba are installed and as they are also in Tanguieta, we had the privilege - April 9 - to participate in this celebration.
Characteristic for the "Gaani" are the horsemen and their horses, horse races and the dancing of the horses, but also traditional songs and drums, especially the talking drums.